SERVICES

OUR SERVICES
บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Turn Key Solution) โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า (Customer Care) และการเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งปัญหา (Helpdesk Service) ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานระบบ ที่ได้ลงทุนไปอย่างคุ้มค่า ซึ่งบริการต่างๆ ของบริษัทฯ 

WARRANTY SERVICES 
บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายความถึง การแก้ไขปัญหาระบบขัดข้อง, การซ่อมแซ่มอะไหล่อุปกรณ์ (Hardware), อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ (Computer Peripherals) และซอฟต์แวร์โปรแกรม (Software) ที่อยู่ในรายการที่บริษัทฯ เป็นผู้ขายและติดตั้งให้ รวมถึงการรับประกันคุณภาพด้านบริการ 
มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
 • บริการแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องหรือความชํารุดบกพร่องของอุปกรณ์
         ตามเงื่อนไขมาตรฐานในการให้บริการแก้ไขปัญหา (SLA) 
             - On-Call Support 
             - Live Chat Support 
             - Remote Support (Team Viewer)
             - On-Site Support
 • บริการซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
 • บริการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา (Service Report)
 • บริการรับแจ้งปัญหาและให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

MAINTENANCE SERVICES (After the Warranty Expires)
บริการตรวจสอบประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบแบบรายปีมีวิธีการให้บริการ ดังนี้

 • การใช้โปรแกรมควบคุมระยะไกล (Remote Maintenance)
 • การจัดส่งเจ้าหน้าที่ ณ จุดติดตั้งระบบ (On Site Maintenance)
 
มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
 • บริการตรวจสอบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ (Hardware Maintenance)
 • บริการตรวจสอบประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ (Software Maintenance)
 • บริการสำรองข้อมูลของระบบ (Backup Program File/Log File)
 • บริการตรวจสอบโปรแกรมป้องกันไวรัส (รวมค่าลิขสิทธิ์ 1 ปี)
 • บริการปรับแต่งค่าของระบบให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องตามเงื่อนไข SLA
 • บริการซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
 • บริการติดตั้ง/แก้ไขค่าต่างๆ ของโปรแกรม กรณีเปลี่ยนครื่องเซริฟเวอร์/ย้ายระบบ
 • บริการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา (Service Report)
 • บริการรับแจ้งปัญหาและให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ

TECHNICAL SERVICES

 • บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องด้วยการ On-Site Service
 • บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบขัดข้องด้วยการ Remote Support
 • บริการให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบทางโทรศัพท์ (On-Call Support)
 • บริการปรับปรุง (Upgrade) ซอฟต์แวร์โปรแกรมให้เป็น Version ล่าสุด
 • บริการปรับปรุง (Upgrade) อะไหล่อุปกรณ์ของระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • บริการเพิ่มขยายระบบ (Expand System) ให้เพียงต่อการใช้งาน
        (กรณีต้องการขยายคู่สาย/ขยายจำนวนผู้ใช้งาน Agents)
 • บริการลงโปรแกรมใหม่พร้อมติดตั้ง ณ จุดติดตั้งระบบ
        (Installed Program & Setup Services)
 • บริการแก้ไข/ปรับแต่งค่าต่างๆของโปรแกรม
         (Modify/Configuration Program Setting)
 • บริการแก้ไขโปรแกรม IVR จากโปรแกรมมาตรฐานของระบบ
 • บริการแก้ไขโปรแกรมระบบรายงานสถิติจากโปรแกรมมาตรฐาน
 • บริการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ ณ จุดติดตั้งแห่งใหม่
 • บริการการโอยย้ายจากระบบเดิมไประบบใหม่ (System Migration)
 • บริการเปลี่ยน/ติดตั้งอะไหล่อุปกรณ์ กรณีไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • บริการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหาย
 • บริการอุปกรณ์สำรองระหว่างรอการซ่อม กรณีที่ไม่สามารถซ่อมภายในเวลาที่กำหนด
 • บริการฝึกอบรมการใช้งานระบบพร้อมจัดทำคู่มือ (User / Admin Training)
 

CONTENT SERVICES

 • บริการออกแบบแผนผังโครงสร้างการทำงานของระบบ PBX/CTI (Call Flow Design)
 • บริการออกแบบและจัดทำสคริปต์บทพูดสำหรับระบบ PBX/CTI (Script Design)
 • บริการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมนูในระบบ PBX/CTI (Call Flow & Menu Change)
 • บริการผลิตเสียงบรรยายผสมเพลงแบคกราวด์ (Voice Record & Sound Mix)
 • บริการนำเข้าข้อมูลลงระบบ ณ จุดติดตั้งระบบ (Onsite Setup)
 • บริการนำเข้าข้อมูลลงระบบโดยการรีโมท (Remote Setup)
 

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในพัฒนาศักยภาพบุคคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และยังคงเดินหน้าในการพัฒนาความสามารถของระบบอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนการรักษาคุณภาพในการให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุดตลอดไป

Visitors: 6,419